Algemene Voorwaarden Party Fun NL - Party Diensten

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke opdrachtverstrekkingen en/of overeenkomsten die Party Fun NL (hierna "Opdrachtnemer") met derden is overeengekomen c.q. heeft afgesloten.

 

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Opdrachtnemer: Party Fun NL, een onderneming ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 66225949.

2.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Party Fun NL onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie Party Fun NL een overeenkomst sluit.

2.3 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Party Fun NL en de opdrachtgever waarbij Party Fun NL prestaties verricht in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid van de voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtverstrekkingen en overeenkomsten tussen Party Fun NL en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Party Fun NL en de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Party Fun NL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

4.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Party Fun NL de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

Artikel 5 - Prijzen

4.1 Alle prijzen vermeld door Party Fun NL zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Party Fun NL streeft ernaar om de prijsopgaven zo actueel mogelijk te houden.

4.3 Party Fun NL behoudt zich het recht voor om eventuele prijswijzigingen door te berekenen voordat een overeenkomst wordt gesloten. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld door Party Fun NL.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Party Fun NL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de professionele standaarden en zorgvuldigheid.

5.2 Party Fun NL heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar oordeel van Party Fun NL wenselijk is voor een goede uitvoering van de opdracht.

5.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde informatie en materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld in de factuur of anders overeengekomen tussen Party Fun NL en de opdrachtgever.

6.2 De aanbetaling aan Party Fun NL bedraagt minimaal 50% van het totale bedrag en dient binnen de termijn zoals vermeld op de factuur te worden voldaan.

 

6.3 Indien het evenement plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, dient het volledige bedrag van de factuur te worden voldaan.

6.4 Betaling in termijnen aan Party Fun NL is alleen mogelijk voor evenementen die meer dan 3 maanden in de toekomst plaatsvinden.

6.5 Het totale bedrag dient uiterlijk 30 dagen vóór de leverdatum aan Party Fun NL te zijn voldaan. Voor speciale acties kunnen afwijkende regels gelden. Bij spoedaanvragen binnen 7 dagen voor de leverdatum wordt een toeslag in rekening gebracht.

6.6 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de betaling tijdig en volledig wordt gedaan. Zonder betaling aan Party Fun NL wordt de bestelling niet vastgelegd

 

Artikel 5 - Wijzigingen

5.1 Eventuele wijzigingen in bestelling(en) dienen schriftelijk door de opdrachtgever aan Party Fun NL te worden gemeld.

5.2 Wijzigingen in levertijden en overeengekomen datum kunnen worden doorgevoerd in overleg, op voorwaarde dat Party Fun NL hier ruimte voor heeft in de planning.

5.3 In geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht behoudt Party Fun NL zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Party Fun NL zal proberen een vervangende leverancier of samenwerkingspartner te regelen, of de opdrachtgever krijgt een terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 6 - Annulering

6.1 Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen bij Party Fun NL, brengen wij de opdrachtgever een bedrag in rekening dat naar redelijkheid in overeenstemming is met de periode dat de goederen voor u gereserveerd zijn geweest, het aantal dagen tot de levering en de dag van annulering.

6.2 Annuleringen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Party Fun NL ter kennis worden gegeven.

6.3 U kunt de bestelling na betaling tot 14 dagen kosteloos annuleren bij Party Fun NL, u ontvangt dan de volledige vooruitbetaling retour. Dit is niet mogelijk bij bestellingen en/of reserveringen die binnen één maand zijn geboekt.

6.4 Party Fun NL hanteert de volgende annuleringskosten:

  • Indien u tot aan 1 maand voor de levering bij Party Fun NL annuleert, rekenen wij 50% van het totaal verschuldigde bedrag.
  • Indien u de reservering binnen 3-4 weken voor levering bij Party Fun NL annuleert, rekenen wij 75% van het totaal verschuldigde bedrag.
  • Indien u de reservering binnen 2 weken voor de levering bij Party Fun NL annuleert, rekenen wij 100% van het totaal verschuldigde bedrag.
  • Voor speciale kortingsacties rekenen wij 100% annuleringskosten ongeacht de annuleringsperiode.

6.5 Decoraties en drukwerk die speciaal voor de bestelling van de opdrachtgever zijn gemaakt, worden bij iedere annulering volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

6.6 Annuleringen die door onvoorziene omstandigheden/overmacht worden gedaan door Party Fun NL zullen worden opgelost door een vervangende leverancier of samenwerkingspartner, of u ontvangt uw betaling terug.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Party Fun NL is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

7.2 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de desbetreffende diensten.

 

Artikel 8 - Verantwoordelijkheid voor Gehuurde Spullen

8.1 De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle gehuurde spullen tijdens de huurperiode.

8.2 De huurder is verplicht om de gehuurde spullen zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende instructies te gebruiken.

Schade en Verlies

8.3 In geval van schade aan de gehuurde spullen tijdens de huurperiode, dient de huurder Party Fun NL onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.4 De huurder is aansprakelijk voor alle schade, inclusief reparatie- of vervangingskosten, veroorzaakt aan de gehuurde spullen tijdens de huurperiode.

8.5 Indien de gehuurde spullen verloren gaan, gestolen worden of op enige wijze onherstelbaar beschadigd raken, is de huurder verplicht Party Fun NL onmiddellijk op de hoogte te stellen en de volledige waarde van de gehuurde spullen te vergoeden.

8.6 De huurder wordt aangemoedigd om een passende verzekering af te sluiten die schade aan de gehuurde spullen dekt tijdens de huurperiode.

8.7 De huurder blijft echter volledig verantwoordelijk voor alle schade aan de gehuurde spullen, ongeacht of er een verzekering is afgesloten.

Inspectie en Teruggave

8.8 Bij het in ontvangst nemen van de gehuurde spullen is de huurder verplicht om een inspectie uit te voeren om eventuele bestaande schade of gebreken te constateren. Eventuele schade of gebreken dienen onmiddellijk aan Party Fun NL te worden gemeld.

8.9 Bij het retourneren van de gehuurde spullen aan Party Fun NL aan het einde van de huurperiode zal er opnieuw een inspectie plaatsvinden. Eventuele schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, zal worden vastgesteld en de kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht bij de huurder.

8.10 De huurder stemt ermee in om de kosten voor reparatie, vervanging of verlies van de gehuurde spullen te vergoeden zoals bepaald door Party Fun NL.

8.11 Party Fun NL behoudt zich het recht voor om de kosten voor schade in rekening te brengen bij de huurder via de betaalmethode die is overeengekomen tijdens het reserveren van de huurartikelen.

 

Artikel 9 - Intellectueel Eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, logo's en teksten, blijven eigendom van Party Fun NL.

9.2 Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in deze intellectuele eigendommen.

 

Artikel 10 - Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Party Fun NL en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11 - Slotbepaling

11.1 Party Fun NL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen treden in werking na schriftelijke of elektronische mededeling aan de klant.

11.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in redelijkheid overleggen om een nieuwe bepaling overeen te komen die aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

11.3 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Party Fun NL en de klant en vervangen alle eerdere afspraken.

11.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Party Fun NL en de klant.

11.5 Rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden kunnen niet worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van Party Fun NL.

11.6 Het nalaten of vertragen van Party Fun NL om enig recht of bepaling uit deze algemene voorwaarden uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

11.7 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.

11.8 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 8 juni 2023.

 

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij de inhoud ervan heeft gelezen, begrepen en ermee instemt.