Algemene Voorwaarden - Zaalverhuur Life & Changing Event Center

Artikel 1. Definities

 

1. Onder zaalverhuurder wordt verstaan Life & Changing

 

2. Onder zaalhuurder wordt verstaan de persoon /personen die met de zaalverhuurder een reservering- /zaalhuur -/

overeenkomst hebben gesloten.

 

3. Onder zaalhuurovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst waarbij zaalhuurder voor een bepaalde tijd en datum één

of meerdere zalen van zaalverhuurder huurt.

 

4. Onder een gehuurde wordt verstaan de zaal/zalen en andere ruimtes die zaalverhuurder beschikbaar stelt voor gebruik

voor zaalhuurders.

 

5. Onder aanbetaling wordt verstaan een vooraf vastgesteld percentage dat zaalhuurder betaalt aan zaalverhuurder.

 

6. Onder gebruikers, gasten en bezoekers worden verstaan alle deelnemers aan een activiteit of festiviteit van zaalhuurder.

 

7. Onder borg wordt verstaan een vastgesteld bedrag dat zaalhuurder vooraf betaalt aan zaalverhuurder, als zekerheidsstelling dat huurder het gehuurde reserveert en naar behoren gebruikt en achterlaat.

 

8. Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van de overeenkomst of reservering.

 

Artikel 2. Reservering

 

1. Alle aanbiedingen en zaalverhuurafspraken van de zaalverhuurder zijn vrijblijvend tot zaalhuurder deze aanvaardt en de

onderhavige overeenkomst heeft ondertekend.

 

2. Zolang zaalverhuurder nog geen ondertekende overeenkomt van zaalhuurder heeft ontvangen, is zaalverhuurder

gerechtigd de zaal/zalen aan te bieden aan derden.

 

3. Door de overeenkomst te ondertekenen, aanvaardt zaalhuurder de afspraken in de overeenkomst en stemt deze in met de

algemene huurvoorwaarden en huisregels.

 

4. De ondertekende overeenkomst is pas rechtsgeldig op het moment dat de (aan)betaling van de totaalsom is voldaan.

 

Artikel 3. Betaling

 

1. Na ondertekening van de overeenkomst voldoet zaalhuurder direct een aanbetaling van 20% van de totaalsom plus borg.

 

2. Uiterlijk vier weken voor de aanvang van de zaalhuur, voldoet zaalhuurder het resterende bedrag van de totaalsom.

 

3. Bij een reservering binnen vier weken voor aanvang dient de volledige totaalsom plus borg te worden betaald.

 

4. Betaling van de zaalhuur geschiedt via een betaalverzoek of per factuur.

 

5. Restitutie dan wel verrekening van de borg vindt plaats na einde van zaalhuurdatum en na de eindcontrole. De borg

wordt na goedkeuring van de eindcontrole direct contant gerestitueerd.

 

Artikel 4. Annulering

 

1. De annuleringsvoorwaarden gelden voor alle zaalhuurders en bij lopende reserveringen van kandidaat-zaalhuurders.

 

2. Bij een annulering tot 4 weken van tevoren worden wordt de (aan)betaling gerestitueerd. De borg wordt niet uitgekeerd.

 

3. Bij een annulering tussen de 2 en 4 weken van tevoren wordt de borg en 20% van de totaalsom in rekening gebracht.

 

4. Bij annulering tussen 0 en 14 dagen of in geval van ‘no show’ wordt 100 % van de totaalsom in rekening gebracht.

 

5. Een annulering dient per e-mail toegezonden te worden naar aanvragen@lifeandchanging.nl

6. De verzenddatum van de e-mail wordt beschouwd als annuleringsdatum.

 

Artikel 5. Overmacht

 

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is zaalverhuurder gerechtigd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de zaalhuurder aanspraak maakt op nakoming en/of

schadevergoeding kan doen gelden.

 

2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen,

boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen,

natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van zaalhuurder of zaalverhuurder, maatregelen als

gevolg van pandemieën, aanwijzingen of verboden van de pandeigenaar en/of beheerder aangaande zalenverhuur en

voorts alle (onvoorziene) omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst in de weg staan.

 

Artikel 6. Inventaris

 

1. Zaalhuurder accepteert het gehuurde in de staat zoals deze aan hem beschikbaar is gesteld.

 

2. Tafels en stoelen kunnen evt. afgenomen worden via de zaalverhuurder die samenwerkt met eigen partijen.

 

3. Zaalhuurder is verantwoordelijk voor de eigen decoratie en aankleding van de zaal, tenzij zaalhuurder gebruik wenst te

maken van de diensten van een externe partij waarmee zaalverhuurder samenwerkt.

 

4. Zaalhuurder is verantwoordelijk voor een eigen geluidsinstallatie, tenzij zaalhuurder gebruik wenst te maken van de

diensten van een externe partij waarmee zaalverhuurder samenwerkt.

 

5. Goederen en voorwerpen die buiten het gehuurde vallen, mogen niet gebruikt worden door zaalhuurder en diens

gasten/gebruikers.

 

Artikel 7. Huisregels

 

1. Het is zaalhuurder niet toegestaan om het gehuurde voor andere activiteiten te gebruiken dan de activiteiten die overeen

zijn gekomen in de overeenkomst en/of aan derden door te verhuren of in gebruik te geven.

 

2. Het gehuurde bevindt zich in een woonomgeving. Zaalhuurder houdt rekening met het nabijgelegen woongebied en

bewoners, door geen enkele vorm van overlast of hinder te veroorzaken en enkel gebruik te maken van het gehuurde.

 

3. In verband met veiligheid is glaswerk of aardewerk niet toegestaan, tenzij hier nadrukkelijke afspraken over zijn

gemaakt tussen zaalhuurder en zaalverhuurder.

 

4. Het aanbieden en nuttigen van sterk alcoholisch drank is ten strengste verboden.

 

5. In verband met brandveiligheid is roken en open vuur ten strengste verboden in het gehuurde. Roken mag enkel op de

daarvoor aangewezen plek(ken).

 

6. Zaalhuurder en diens gebruikers/gasten gebruiken enkel de ruimte(s) die onderdeel uitmaken van het gehuurde.

Zaalhuurder ziet erop toe dat dit tijdens de activiteit wordt gehandhaafd.

 

7. Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van decorstukken is toegestaan, mits dit met zaalverhuurder vooraf wordt

overlegd.

 

8. Het gebruik van spuitbussen, confetti en vuurwerk (inclusief sterretjes) zijn niet toegestaan.

 

Artikel 8 - Toegang tot het gehuurde

 

1. Zaalverhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het gehuurde tijdens de activiteit van

zaalhuurder te betreden.

 

2. Zaalhuurder heeft toegang tot het gehuurde vanaf het begintijdstip tot eindtijdstip dat vermeld is op de overeenkomst.

Op het eindtijdstip dient zaalhuurder ervoor gezorgd te hebben dat alle gasten/bezoekers het pand voortijdig hebben

verlaten en het gehuurde leeg en opgeruimd is.

 

3. Zaalhuurder en diens gasten/bezoekers hebben enkel toegang tot de ruimtes die onderdeel zijn van het gehuurde.

 

4. Gasten/bezoekers dienen het pand uiterlijk 30 min na de door huurder opgegeven eindtijd van het evenement verlaten te

hebben, zodat zaalhuurder voldoende gelegenheid heeft het pand naar behoren op te leveren conform artikel 9.

 

Artikel 9. Oplevering en eindcontrole

 

1. Bij het verlaten van het gehuurde zijn de volgende regels verplicht na te leven:

a. Is er iets gebroken, dan wordt dit aan de vertegenwoordiger van de zaalverhuurder gemeld.

b. Het gehuurde wordt bezemschoon en opgeruimd achtergelaten: geen zand, stof of etensresten op de vloeren.

c. Alle vuil wordt naar de container gebracht.

d. De koelkast wordt volledig leeg gemaakt.

e. De wc wordt schoon en netjes achtergelaten.

f. Alle spullen worden teruggeplaatst op de plek waar deze bij aanvang stonden.

 

2. Zaalhuurder dient het gehuurde schoon op te leveren middels een eindschoonmaak. Dit houdt in dat alle ruimtes en

gebruikte voorwerpen behorende bij het gehuurde gereinigd worden en alle vloeren worden gedweild door zaalhuurder.

 

3. Ingeval er sprake is van eindschoonmaak door de zaalverhuurder, dan gelden voor zaalhuurder enkel de regels onder lid 1 van dit artikel.

 

4. Op de eindtijd van de activiteit dient het gehuurde conform de vereisten als bedoeld in lid 1 en 2 opgeleverd te worden.

 

5. Aan het einde van de zaalhuur vindt er direct een eindcontrole plaats. In geval er sprake is van toerekenbare schade of

ernstige vervuiling worden de kosten van herstel, vervanging of schoonmaak in rekening gebracht bij zaalhuurder en in

eerste instantie verrekend met de borg.

 

Artikel 10. Eindschoonmaak

 

1. Na de huurperiode is zaalhuurder verplicht het gehuurde schoon te maken tenzij zaalhuurder en zaalverhuurder anders

overeenkomen en dit schriftelijk hebben vastgelegd. Indien de eindschoonmaak door zaalhuurder niet naar behoren is

uitgevoerd (zie artikel 9 lid 2) worden de kosten van eindschoonmaak door zaalverhuurder verrekend met de borg of

apart in rekening gebracht bij zaalhuurder. De eindschoonmaak door zaalverhuurder bedraagt 100 EURO.

 

Artikel 11. Parkeren

 

1. Er is geen eigen vaste parkeerplek gekoppeld aan het gehuurde. Rondom het gehuurde is er vrije parkeergelegenheid.

Van maandag tot met donderdag en in het weekend op zaterdag en zondag is er tot 18:00 uur betaald parkeren. Op

vrijdagen is er betaald parkeren tot 21:00 uur.

 

2. Het parkeren van de auto is te allen tijde voor eigen verantwoordelijkheid. Bij schade of diefstal in of aan het voertuig

dient zaalhuurder en diens bezoekers/gasten gebruik te maken van zijn/haar eigen WA verzekering.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 

1. Zaalverhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan-, diefstal en verlies van voorwerpen in en om het gehuurde die toebehoren aan zaalhuurder.

 

2. Zaalverhuurder is evenmin aansprakelijk voor enig (lichamelijk) letsel bij zaalhuurder of diens bezoekers in en om het

gehuurde die niet direct te wijten is aan een ernstig gebrek van het gehuurde.

 

3. Zaalverhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft

zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige

calamiteiten.

 

4. Zaalhuurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan het gehuurde en overige ruimtes waar hij en of diens

gasten/gebruikers zich hebben begeven, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de

zaalverhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, geen schuld treffen ten aanzien van het ontstaan van de schade. 

 

5. De kosten die voortvloeien uit de (gevolg)schade waar zaalhuurder aansprakelijk voor is, worden door zaalverhuurder

rechtstreeks rekening gebracht bij zaalhuurder en/of verrekend met de borg, voor zover de borg de kosten volledig of

gedeeltelijk indekt.

 

Artikel 13. Ontbinding van overeenkomst

 

1. Zaalverhuurder is gehouden de overeenkomst per direct te beëindigen, indien er sprake is van:

a. Het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst.

b. Wangebruik door zaalhuurder of diens gasten/gebruikers

c. Overlast door zaalhuurders (of gebruikers/gasten)

d. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan

zaalverhuurder.

e. Ernstige verdenking van verstoring van de openbare orde, overlast, of enige strafbaar feit.

f. Overmacht (zie artikel 5)

 

Artikel 14. Borgstelling

 

1. Er wordt een borg in rekening gebracht van ter waarborg van goed huurderschap en de daaraan verbonden

verplichtingen, tenzij anders overeengekomen. Dit bedrag wordt gerestitueerd na correcte afloop van de onderhavige huurovereenkomst en bij volledige uitvoering van de verplichtingen.

 

2. Indien huurder zich niet aan de verplichtingen houdt zoals benoemd in de artikelen 2 t/m 13, is zaalverhuurder

gerechtigd de borg of een deel ervan in te houden.

 

Artikel 15. Boetebepaling

 

1. Indien huurder de bepalingen genoemd in artikelen 2 t/m 14 overtreedt, verbeurt hij aan zaalverhuurder een direct

opeisbare boete van € 250 alsook een bedrag van € 25 per dag voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt

met een maximum van € 2.500.

 

2. Deze boete laat onverlet het recht van zaalverhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 16. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 

3. Indien een deel van deze huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de

overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die

het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank bevoegd in het arrondissement het gehuurde zich bevindt.