Algemene voorwaarden - opleidingen

 Definities

 1. Opdrachtnemer: De Eenmanszaak Party Fun NL gevestigd te Spijkenisse aan de Haverdreef 49, 3204 GD, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66225949, rechtsgeldig vertegenwoordigd door -L. Dossett, hierna te noemen: Party Fun NL.
 2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor het leveren van een product of dienst verstrekt en betaalt;
 3. Opdracht: De relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht;
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval een begeleidings- en coaching traject, een begeleidings- en coaching gesprek, een workshop, masterclass, dan wel de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
 5. Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings- of coaching dienst.

  

Artikel 1 - Opdracht

 1. Opdrachtgever verleent aan Party Fun NL opdracht tot het verrichten van diensten in het kader van eventplanning en ondernemerschap. 

 

 1. Deze diensten zullen bestaan uit:

- workshops en coaching op het gebied van partystyling

- advies op gebied van event planning

- advies op het gebied van ondernemerschap
- gebruik maken van netwerk zoals leveranciers

Artikel 2 - Uitvoering

 1. Party Fun NL zal zich inspannen om haar diensten naar beste kunnen uit te verlenen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed Opdrachtnemer op grond van artikel 7:401 BW.
 2. Indien Party Fun NL op enig moment voorziet dat de verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, zal Party Fun NL  dit kenbaar maken.
 3. Party Fun NL is gerechtigd haar diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. 
 4. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Party Fun NL ook ten behoeve van andere klanten/opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 3 - Looptijd

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te beëindigen en/of hun verplichtingen uit de overeenkomst per direct op te schorten, indien zich hiertoe een dringende reden voordoet welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens partijen in ieder geval sprake indien, de andere partij:
 1. failliet is verklaard;
 2. (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 3. diens bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
 4. ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet na zal komen;
 5. zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren;
 6. door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen;
 7. overlijdt. 
 8. Van overmacht in het kader van de Overeenkomst is in ieder geval sprake in geval van
            onvoorziene omstandigheden zoals ernstige schade door natuurrampen, brand of kwade opzet          
            van derden, niet-levering van materialen door hulppersonen/leveranciers, opzet of schuld van
            hulppersonen, ernstige  netwerkstoringen of softwarecrash, ziekte en persoonlijke
            omstandigheden van onmisbare natuurlijke personen.

 

 

Artikel 4 - Betaling, vergoeding en facturering 

 1. De offerte of factuur vermeldt het uurtarief, dan wel de overeengekomen pakketprijs. Eventuele overige kosten, zoals reiskosten en parkeerkosten, worden apart vermeld.
 2. De overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Party Fun NL heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
 3. Party Fun NL heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Opdrachtgever.
 4. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere termijn is vermeld.
 5. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Opdrachtnemer gedurende de opdracht tussentijdse betaling in termijnen verlangen.
 6. Party Fun NL is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. Party Fun NL is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever die is veroorzaakt vanwege vertraagde afhandeling van werkzaamheden als gevolg van de opschorting.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van verzuim tot aan de datum van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Party Fun NL aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

 

 1. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtgever wordt voldaan.

 

 1. Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling, ondercuratelestelling of overlijden van de Opdrachtnemer zijn de vorderingen van Party Fun NL op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 - Opzegging/annulering overeenkomst .

 1. Party Fun NL heeft het recht om zonder opgave van reden begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledig aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. De Opdrachtgever voor een begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een begeleidings- of coachingstraject te annuleren. Opdrachtgever zal dit schriftelijk mededelen aan Party Fun NL.
 3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 30 dagen voor aanvang van de begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet tijdige annulering is de opdrachtgever verplicht een vastgesteld bedrag van een begeleidings- of coachingstraject te voldoen:
 • Tot aan 30 dagen voor aanvang van een begeleidings- en coachingstraject is Party Fun NL gerechtigd om 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 • Tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van een begeleidings- en coachingstraject is Party Fun NL gerechtigd om 25% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 • Tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van een begeleidings- en coachingstraject is Party Fun NL gerechtigd om 75% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 • Tussen 7 dagen tot 1 dag voor aanvang van een begeleidings- en coachingstraject is Party Fun NK gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 1. In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee na aanvang van een begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, is de opdrachtgever de volledige contractuele betaling verschuldigd, tenzij deze tussentijdse beëindiging voor rekening en risico van Party Fun NL komt. In dat geval is met terugwerkende kracht enkel een betaling verschuldigd over dat deel van de opdracht dat ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Party Fun NL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Party Fun NL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

 

Artikel 7 - Geheimhoudingsplicht 

 1. Op de opdrachtgever rust een geheimhoudingsverplichting t.a.v. van alle bedrijfsgegevens van  Party Fun NL waarmee hij/zij in aanraking komt, op straffe van een boete van €5000,- per gebeurtenis
 2. Partijen houden iedere vorm van informatie van elkander waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is geheim, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen.
 3. Party Fun NL is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Party Fun NL een informatieplicht opleggen.

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendom en rechten 

 1. Party Fun NL behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. die door Party Fun NL aan opdrachtgever er beschikking zijn gesteld, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Fun NL (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 9 - Relatiebeding

 1. Tijdens de overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na het einde van de overeenkomst is de opdrachtgever enkel toegestaan om met voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Fun NL voor of bij klanten(en) en relaties van Party Fun NL en/of één of meer daaraan gelieerde ondernemingen waarvoor zij in het kader van de overeenkomst opdrachten heeft vervuld, direct of indirect werkzaamheden te verrichten of samenwerkingen aan te gaan. 
 2. Indien de opdrachtgever het in de vorige leden van dit artikel bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan Party Fun NL een direct opeisbare boete ten belope van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/niet nakoming voortduurt. 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

 1. Indien Party Fun NL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Partijen hebben beiden een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 3. Behoudens opzet en/of grove schuld, is de aansprakelijkheid van een partij beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door zijn aansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met zijn eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt en een partij toch gehouden zou zijn om schade te vergoeden, is dit beperkt tot maximaal € 1.000. 
 4. Party Fun NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Party Fun NL staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 6. Het niet of niet-tijdig informeren door Party Fun NL aan opdrachtgever omtrent zaken de uitvoering van de overeenkomst betreffende zal geen grond vormen voor het aannemen van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Party Fun NL.

 

Artikel 11 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

 

Artikel 11 - Klachten, toepasselijk recht en geschillen

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over de geleverde producten of diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontvangen van de geleverde dienst schriftelijk kenbaar te maken aan Party Fun NL. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Party Fun NL waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 
 3. Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Party Fun NL.